“Prevencijom i edukacijom do kompetentnog roditeljstva i kvalitetnog djetinjstva”

Sa osnovnim ciljem unapređenja i zaštite mentalnog zdravlja u dobno-specifičnim i vulnerabilnim grupama, kao i podržavanja postojećih i razvijanja novih servisa usluga koji su usmjereni na zaštitu mentalnog zdravlja, pokrenuli smo individualni program  podrške djeci i roditeljima djece sa razvojnim rizicima i/ili teškoćama od 0 do 6 godina. Glavni cilj jeste prevencija i rano prepoznavanje razvojnih rizika i teškoća, kroz osnaživanje i edukaciju roditelja o stimulaciji psihomotornog razvoja djece, kao i ključnim pitanjima kompetentnog roditeljstva i metodama očuvanja i podsticanja psihičkog zdravlja djeteta u najranijem djetinjstvu.

Na osnovu nalaza istraživanja o ključnim problemima i razvojnim zadacima koje karakterišu ovo životno doba, kao i problemima o kojima su nas roditelji izvještavali tokom indivudualnog savjetovanja, najčešće nedoumice roditelja danas odnose na metode vaspitanja, razumijevanje razvojnih faza, odstupanja u razvoju i načinu njihovog prepoznavanja. Pri tome, ne mali broj roditelja izvještava i traži smjernice za regulisanje ponašanja koja su karakteristična za smetnje u usmjeravanju pažnje, koncetraciji i hiperaktivnosti, što je u skladu sa novim nalazima istrazivanja koji idu u prilog tezi o sve većoj zastupljenosti navedenih smetnji kod djece.

Pored toga, zapazili smo da roditelji često pretrpavaju djecu raznim obavezama, ili ih prepuštaju pasivnim vidovima zabave (gledanje TV, smartfona, tableta, igranje kompjuterskih igrica i sl.), često zaboravljajući na značaj i benefite koje na dječjem uzrastu ima igra, koja je djeci svojstvena i prirodna, te samim tim može biti najpodesnija podloga za podsticanje rasta i razvoja. Istina je da igranje za kompjuterom utiče na neke aspekte djetetovog razvoja, ali su motorička aktivnost i kreativnost, koje su u svakom slučaju oskudne za kompjuterom, nezamjenljive.

Imajući u vidu navedeno planiramo da podršku i edukaciju stimulacije psihomotornog razvoja djece uzrasta od 0 do 6 godina roditeljima u lokalnoj zajednici učinimo što dostupnijom, kroz aktivnosti utemeljene na najnovijim naučnim saznanjima, a koje imaju za cilj da djeca upoznaju svoje tijelo i okruženje, i na adekvatan način stimulišu čulne sisteme, kao prve i najvažnije izvore saznanja na ranom uzrastu.

Takođe edukacija roditelja biće i u svrhu ključnih pitanja kompetentnog roditeljstva, o metodama učenja, kao i očuvanja i podsticanja psihičkog zdravlja djeteta u najranijem djetinjstvu, koje je od presudnog značaja za sveukupan razvoj i formiranje ličnosti.

Roditelji će moći da dobiju informacije o vještinama roditeljstva i stimulisanju psihofizičkog razvoja djeteta, uzrasta od 0 do 6 godina, aktivnostima kroz koje će  razvijati svoje fizičke, intelektualne i emocionalne potencijale.

            U sigurnom ambijentu, uz stručnu podršku, roditelji će biti u prilici da dobiju povratnu infromaciju o tome da li postoje segmenti razvoja koje bi kod djeteta trebalo dodatno stimulisati ili obezbjediti određeni vid stručne pomoći i podrške.

U cilju pružanja podrške, roditelji će moći dobiti smjernice za podsticanje psihomotornog razvoja djeteta, pospješivanje njihovog emocionalnog razvoja i uspostavljanje sigurnije emocionalne veze sa djetetom; podsticanje  znatiželje da dijete otkriva i istražuje ono što ga okružuje,  tjelesne  aktivnosti i testiranja svojih mogućnosti, usvajanje i vježbanje govora, stupanja u socijalne odnose i sticanja socijalnih vještina, razvijanje pažnje, koncentracije, pamćenja, mašte i kreativnost, te podsticanja razvoja samopouzdanja i izgradnju pozitivne slike o sebi.

  Naša namjera je osnažena i zdrava  porodica, u kojoj će se razvijati potencijali djeteta i omogućiti im da budu uspješna, samostalna i zadovoljna. Samopouzdani roditelji koji uspješno koriste individualne i porodične snage i potencijale. Roditelji koji imaju kapacitet i znanje da adekvatno odgovore na potrebe djeteta, koji se osjećaju kompetetnim i osnaženim i prepoznaju ključnu i aktivnu ulogu, kao i sopstvenu odgovornost u razvoju djeteta.

Navedeno bi omogućilo praćenje razvoja djece na ranom uzrastu, rano prepoznavanje razvojnih rizika i teškoća, kao i psihičkih problema, te pružanje pravovremene edukacije roditelja, kao preduslova zdravog razvoja pojedinca i društva u cjelini.

Koordinator servisa podrške Marija Perišić, psiholog; psihoterapijski savjetnik; pedagog senzorne integracije i praktičar ranih intervencija, sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa djecom i roditeljima.

Rad savjetovališta svakim radnim danom od 07:00 do 14:30h .

Kontakt broj: 067/243-002.

FaLang translation system by Faboba