JZU DOM ZDRAVLJA CETINJE

BROJ: 4443

CETINJE, 04.11.2022 . godine

Na osnovu člana 104. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti  (Sl.list CG 3/16, 39/16, 2/17, 44/18, 24/19 , 82/20 i 8/21) i Saglasnosti Ministarstva zdravlja, broj 1-112/22-536/38 od 27.04.2022. godine, JZU Dom zdravlja Cetinje raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za odobravanje specijalizacije za potrebe JZU Dom zdravlja Cetinje kako slijedi:

       

 1. PEDIJATRIJA- 1(JEDNA) SPECIJALIZACIJA

Učesnici konkursa treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

-da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

-da ima završen Medicinski fakultet sa kvalifikacijom VII nivoa kvalifikacije obrazovanja;

-da ima položen stručni ispit;

-da ima radni odnos od najmanje 1 godine dana u zdravstvenoj ustanovi, nakon položenog stručnog ispita .

Kriterijumu za odobravanje specijalizacija su:

-Uspjeh na studijama izražen prosječnom ocjenom ;

-Uspjeh iz predmeta iz oblasti za koju se odobrava specijalizacija;

-Dužina studiranja;

-Poznavanje stranog jezika;

-Rezultat usmenog intervjua.

Kandidati dostavljaju  sljedeća dokumenta:

 1. Prijavu na Javni konkurs ;
 2. Dokaz o crnogorskom državljanstvu ili dozvola za stalni boravak (u skladu sa Zakonom o strancima, Sl. list CG, broj 12/18, 3/19 i 86/22-član 91. i 93.) ;
 3.  Dokaz o završenim studijama na Medicinskom fakultetu ili nostrifikovanu diplomu stečenu na stranom fakultetu, VII nivo kvalifikacije obrazovanja;
 4. Dokaz o položenom stručnom ispitu;
 5. Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
 6. Dokaz o uspjehu na studijama izražen prosječnom ocjenom;
 7. Dokaz o uspjehu iz predmeta iz oblasti za koju se dodjeljuje specijalizacija;
 8. Dokaz o dužini studiranja;
 9. Dokaz o poznavanju stranog jezika (engleski,ruski, francuski, njemački, italijanski) o čemu se dostavlja dokaz nadležne visokoškolske ustanove ;
 10. Dokaz o radnom odnosu od najmanje 1 (jednu) godinu dana u zdravstvenoj ustanovi nakon položenog stručnog ispita;
 11. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci);

Kandidat koji je duže studirao od roka utvrđenog obrazovnim programom  usljed korišćenja roditeljskog odsustva, duže bolesti ili upućivanja na stručnu praksu, odnosno usavršavanja od strane nadležnog organa ustanove u kojoj je studirao , bodovi se neće oduzimati, uz obavezu podnošenja odgovarajućeg dokaza. (Rješenje Fakulteta ili upisano vrijeme mirovanja studija u indeksu).

Izbor kandidata vršiće se prema Pravilniku o kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi (Sl.list CG 22/16).

Odluku o odobravanju specijalizacije donosi direktor u roku od sedam (7) dana od dana prijema Rang liste kandidata, u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi. Odluka će se objaviti na oglasnoj tabli zdravstvene ustanove i dostaviće se svim kandidatima koji su se prijavili na javni konkurs u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Kandidati koji su se prijavili za odobravanje specijalizacije, a koji nijesu izabrani  mogu izvršiti uvid u svoju i dokumentaciju kandidata kome je odobrena specijalizacija, u roku od 15 dana od dana prijema odluke o odobravanju specijalizacije.

Rok konkursa je 15. dana od dana objavljivanja.

Konkurs će biti objavljen i na sajtu JZU Dom zdravlja Cetinje.

Prijave sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji  i kontakt podacima (telefon, mail adresa)  dostaviti u zatvorenoj koverti na arhivi ustanove ili putem pošte na adresu : JZU Dom zdravlja Cetinje, Vuka Mićunovića broj 5.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Direktor

dr Marko Radović

________________

FaLang translation system by Faboba