JZU Dom zdravlja Cetinje
Broj:2522
Cetinje, 23.06.2021. godine

Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretne stvari JZU Dom zdravlja Cetinje na osnovu člana 40. stav 1. Zakona o državnoj imovini ("SI,list CG" br.21/09,40/11), člana 05.stav 3 ,člana 24. i 27. Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u drzavnoj imovini ("SI.list CG" br.44/10) i Odluke  direktora o pokretanju postupka prodaje  motornog vozila putem prikupljanja ponuda na osnovu javnog poziva broj 2516 od 23.06.2021. godine  objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA (TENDER) ZA PRODAJU POKRETNE IMOVINE –1 (jedno) motorno vozilo  

 

I

Predmet prodaje:

JZU Dom zdravlja Cetinje objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda (tender)  za prodaju pokretne imovine.

Predmet javnog poziva je prodaja sledeće pokretne imovine:

  1. Vozilo Lada Niva 21214 , reg. broj CT CG 122, godina proizvodnje 2008.-procijenjena cijena za prodaju 837,09 eura;

Snaga motora

61 KW- BENZIN 98

Radna zapremnina motora

1690 cm3

Broj šasije

XTA21214081905196

Masa praznog vozila

1100 kg

Broj sjedišta

5

Boja vozila

Zelena

Vozilo prešlo

21.589 km , nije u voznom stanju

                                                                                           

II Mjesto, način i rok za podnošenje ponuda i rok za otvaranje ponuda:

 

Ponude se predaju na arhivi JZU Dom zdravlja Cetinje , na adresi Vuka Mićunovića bb,  u periodu od 08:00 do 11:00h zaključno sa 05.07.2021. godine.

Javno otvaranje ponuda će sprovesti Komisija JZU Dom zdravlja Cetinje , dana 05.07.2021. godine sa početkom u 11:30h u kancelariji Pravno-kadrovskog sektora I sprat, na adresu Vuka Mićunovića bb, Cetinje.

Pravo učešća na javnom pizivu imaju sva pravna i fizička lica.

Ponude se predaju u zapečaćenoj koverti sa naznakom:

“JZU Dom zdravlja Cetinje”

“Ponuda za kupovinu pokretne imovine-motornog vozila”

“Ne otvaraj prije zvanične sjednice javnog otvaranja ponuda”

Ponuda treba da sadrži:

-Podatke o ponuđaču (za fizička lica: ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, kopija lične karte ili  pasoša );(za pravna lica: naziv i sjedište ponuđača,potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata za domaća, odnosno dokaz o registraciji nadležnog organa matične države stranog ponuđača za strana lica).

-Ponuđeni iznos za kupovinu izražen u eurima.

Učesnici na javnom pozivu su dužni da uz ponudu dostave dokaz o uplati dopozita sa naznakom “učešće na javnom nadmetanju” u iznosu od 10% od procijenjene cijene za prodaju, na žiro račun JZU Dom zdravlja Cetinje broj 535-9550-44 kod Prve banke Crne Gore. Učesnici uz ponudu treba  da dostave  i  broj žiro računa i naziv banke za povraćaj depozita.

Ukoliko ponuđač odustane od ponude koja je proglašena najpovoljnijom depozit neće biti vraćen.

III Ostale informacije

 

Kriterijum za prodaju je najveći ponuđeni iznos , koji ne smije biti manji od procijenjene cijene.

Ugovor o prodaji će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem.

Motorno vozilo se prodaju u viđenom stanju, a izabrani kupac nema pravo na reklamaciju.

Ponude ispod procijenjene vrijednosti neće se uzimati u razmatranje.

Razgledanje predmeta prodaje –motornog vozila omogućiće se svih zainteresovanim subjektima svakog radnog dana u prisustvu ovlašćenog lica JZU Dom zdravlja Cetinje i to u periodu dok poziv traje , u vremenu od 10:00-12:00h, na parking prostoru objekta Doma zdravlja , Vuka Mićunovića bb, Cetinje.

Učesnici na tenderu će biti obaviješteni o ishodu istog, najkasnije u roku od 8. dana od dana otvaranja ponuda. 

Učesnici na tenderu imaju pravo prigovora na odluku o izboru najpovoljnije ponude tenderskoj komisiji u roku od 5. dana od dana dobijanja obavještenja o rezultatima tendera.

Odluka Komisije po podnijetom prigovoru je konačna.

U slučaju da ponuđači ponude identične cijene za motorno vozilo , ponude će se licitirati na licu mjesta.

Kupac je dužan da zaključi Ugovor o prodaji u roku od 7 dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Kupoprodajna cijena se plaća najkasnije u roku od 7 dana od dana potpisivanja Ugovora, nakon čega će kupac preuzeti predmet prodaje.

U slučaju da izabrani ponuđač odustane od kupovine , odnosno ukoliko ne potpiše Ugovor o prodaji u definisanom roku ili ne isplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita. U tom slučaju Ugovor se zaključuje sa drugorangiranim ponuđačem.

Ponuđačima koji nijesu uspjeli na javnom nadmetanju , iznos depozita biti će vraćen u roku od 3 dana, od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ponude koje budu dostavljene poslije navedenog roka, kao i one koje nijesu zapečaćene ili su nepotpune neće se razmatrati.

Informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti na kontakt  broj 041/231-502.

 

 

Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretne stvari

 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba