ZA PRIKUPLJANJE PONUDA (TENDER) ZA PRODAJU POKRETNE IMOVINE –3 (tri) motorna vozila:

 

Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih  stvari JZU Dom zdravlja Cetinje na osnovu člana 40. stav 1. Zakona o državnoj imovini ("SI,list CG" br.21/09,40/11), člana 05. ,24., 25.i 27. Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u drzavnoj imovini ("SI.list CG" br.44/10),    dopisa Min. zdravlja CG broj 4-427/20-2902/6 od 25.12.2020. godine i Odluke  direktora o pokretanju postupka prodaje  motornih vozila putem prikupljanja ponuda na osnovu javnog poziva broj 3756 od 18.11.2020. godine  objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA (TENDER) ZA PRODAJU POKRETNE IMOVINE –3 (tri) motorna vozila  

 

I

Predmet prodaje:

JZU Dom zdravlja Cetinje objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda (tender)  za prodaju pokretne imovine.

Predmet javnog poziva je prodaja sjedeće pokretne imovine:

  • Vozilo Renault scenic , reg. broj CT CG 035, godina proizvodnje 2002.-procijenjena cijena za prodaju 1.100,96 eura;

Snaga motora

59 KW-NAFTA

Radna zapremnina motora

1870 cm3

Broj šasije

VF1JA1U0525983788

Masa praznog vozila

1450 kg

Broj sjedišta

5

Boja vozila

Siva metalik

Vozilo prešlo

269.569km , u voznom stanju

                                                                                           

2.Vozilo Volksvagen golf 1.4 III ,reg broj CT CG 084, godina proizvodnje 1994.- procijenjena cijena za prodaju 366,78 eura i

Snaga motora

40 KW-BENZIN 98

Radna zapremnina motora

1391 cm3

Broj šasije

WVWZZZ1HZRW184382

Masa praznog vozila

1115 KG

Broj sjedišta

5

Boja vozila

Crna

Vozilo prešlo

62.179km, nije u voznom stanju

 

3. Vozilo Lada 111-1.5 GLI 16V, reg. Broj CT CG 069, godina proizvodnje 2005.- procijenjena cijena za prodaju 384,78 eura.

Snaga motora

66,7 KW-benzin 98

Radna zapremnina motora

1499 cm3

Broj šasije

XTA21113040185307

Masa praznog vozila

1000 kg

Broj sjedišta

5

Boja vozila

Siva

Vozilo prešlo

136.683km , nije u voznom stanju

 

II Mjesto, način i rok za podnošenje ponuda i rok za otvaranje ponuda:

 

Ponude se predaju na arhivi JZU Dom zdravlja Cetinje , na adresi Vuka Mićunovića bb Cetinje u periodu od 08:00 do 11:00h zaključno sa 19.01.2021. godine.

Javno otvaranje ponuda će sprovesti Komisija JZU Dom zdravlja Cetinje , dana 19.01.2021. godine sa početkom u 11:30h u kancelariji Pravno-kadrovskog sektora I sprat, na adresu Vuka Mićunovića bb, Cetinje.

Pravo učešća na javnom pizivu imaju sva pravna i fizička lica.

Ponude se predaju u zapečaćenoj koverti sa naznakom:

“JZU Dom zdrvalja Cetinje”

“Ponuda za kupovinu pokretne imovine-motornog vozila (navesti kojeg)”

“Ne otvaraj prije zvanične sjednice javnog otvaranja ponuda”

Ponuda treba da sadrži:

-Podatke o ponuđaču (za fizička lica: ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, broj lične karte ili  pasoša );(za pravna lica: naziv i sjedište ponuđača,potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekataza domaća, odnosno dokaz o registraciji nadležnog organa matične države stranog ponuđača za strana lica).

-Ponuđeni iznos za kupovinu izražen u eurima.

Učesnici na javnom pozivu su dužni da uz ponudu dostave dokaz o uplati dopozita sa naznakom “učešće na javnom nadmetanju” u iznosu od 10% od procijenjene cijene za prodaju (iznos zavisi od vrste vozila za koju je ponuda predaje) na žiro račun JZU Dom zdravlja Cetinje broj 535-9550-44 kod Prve banke Crne Gore. Učesnici uz ponudu treba  da dostave  i  broj žiro računa i naziv banke za povraćaj depozita.

Ukoliko ponuđač odustane od ponude koja je proglašena najpovoljnijom depozit neće biti vraćen.

III Ostale informacije

 

Kriterijum za prodaju je najveći ponuđeni iznos , koji ne smije biti manji od procijenjene cijene.

Ugovor o prodaji će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem.

Motorna vozila se prodaju u viđenom stanju, a izabrani kupac nema pravo na reklamaciju.

Ponude ispod procijenjene vrijednosti neće se uzimati u razmatranje.

Razgledanje predmeta prodaje –motornih vozila omogućiti će se svih zainteresovanim subjektima svakog radnog dana u prisustvu ovlašćenog lica JZU Dom zdrvlja Cetinje i to u periodu dok poziv traje , u vremenu od 10:00-12:00h, na parking prostoru objekta Doma zdravlja , Vuka Mićunovića bb, Cetinje.

Učesnici na tender će biti obaviješteni o ishodu istog, najkasnije u roku od 8. dana od dana otvaranja ponuda. 

Učesnici na tender imaju pravo prigovora na odluku o izboru najpovoljnije ponude tenderskoj komisiji u roku od 5. dana od dana dobijanja obavještenja o rezultatima tendera.

Odluka Komisije po podnijetom prigovoru je konačna.

U slučaju da ponuđači ponude identične cijene za motorno vozilo , ponude će se licitirati na licu mjesta.

Kupac je dužan da zaključi Ugovor o prodaji u roku od 7 dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Kupoprodajna cijena se plaća najkasnije u roku od 7 dana od dana potpisivanja Ugovora, nakon čega će kupac preuzeti predmet prodaje.

U slučaju da izabrani ponuđač odustane od kupovine , odnosno ukoliko ne potpiše Ugovor o prodaji u definisanom roku ili ne isplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita. U tom slučaju Ugovor se zaključuje sa drugorangiranim ponuđačem.

Ponuđačima koji nijesu uspjeli na javnom nadmetanju , iznos depozita biti će vraćen u roku od 3 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ponude koje budu dostavljene poslije navedenog roka, kao i one koje nijesu zapečaćene ili su nepotpune neće se razmatrati.

Informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti na kontakt  broj 041/231-502.

 

 

Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari

FaLang translation system by Faboba