JZU Dom zdravlja Cetinje

Broj: 2940

Na osnovu člana 40 stav 1, a u vezi sa članom 30 Zakona o državnoj imovini (Sl.list Crne Gore, broj 21/09 i 40/11), člana 5 stav 3, člana 24 i člana 27 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (Sl.list Crne Gore, broj 44/10), Odluke o pokretanju postupka prodaje pokretne stvari (montažni kontejner) putem prikupljanja ponuda-tender na osnovu javnog poziva, broj 2840 od 07.08.2023. godine, Odluke o objavljivanju Javnog poziva za prodaju montažnog kontejnera prikupljanjem ponuda-tender, broj 2842 od 07.08.2023. godine, Komisija za sprovođenje postupka prodaje, formirana Rješenjem, broj 2843 od 07.08.2023. godine, objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA (TENDER) ZA PRODAJU POKRETNE STVARI-MONTAŽNI KONTEJNER

 

I Predmet prodaje:

JZU Dom zdravlja Cetinje objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda (tender)  za prodaju pokretne stvari-imovine.

Predmet javnog poziva je prodaja sljedeće pokretne stvari:

  1. Montažni kontejner 1 komad – minimalna procijenjena cijena za prodaju 2.808,00 eura.

 

Dimenzije (D x Š x V) 6.00m x 2.40m x 2.70m
Proizvođač Ekonomik kontejneri BiH
Godina proizvodnje 2021.
Konstrukcija

Varena čelična konstrukcija od kutijastih profila 120x40mm i savijenih limova, debljine zida 3mm sa uškama za manipulaciju kranom dizalice  debljine lima 5mm, ofarbana 3 x zaštitno i 3 x završno u RAL 9002.

Zaptivna masa u donjoj zoni na spoju podnog profila i panela.

Zidovi Termoizolacioni sendvič paneli, ispuna PUR debljine 40mm, debljina lima 0,4/0,5 RAL 9002/9002.
Pod Izrađen od čelične konstrukcije debljine 3mm, sa nosećim roštiljem obložen sa reciklirajućim PVC-OSB pločama sa vlagonepropustljivom folijom, završno laminat.
Krov Oblaganje plafona sendvič panelima PUR ispuna debljine 40mm, debljina lima 0,4/0,5 RAL 9002/9002. Zaptivanje masom u krovu i u donjoj zoni na spoju podnog profila i panela Zwaluw Hybriseal.
Vrata

Ulazna PVC vrata, domenzija 1m x 2m- 2 kom.

Pregradna PVC vrata, dimenzija 0,7m x 2m-1 kom.

Prozori PVC prozori sa IZO ostakljenjem, O/Z otvaranje, dimenzije 1m x 1.20m -2 kom.
Elektroinstalacije

Izvedene standardne po kontejneru nazidno PVC kanalicama:

LED rasvjeta 1 x 24 W sa prekidačem- 2 kom.

Dupla OG utičnica – 2 kom.

Obična OG utičnica (za klima uređaj)- 2 kom.

Razvodna table sa automatskim osiguračima i FID sklopkom.

Uvod struje preko industrijske utičnice UKO UTO. 

                                                                                           

II Pravo učešća:

 

Pravo učešća na javnom pizivu imaju sva pravna i fizička lica.

Ponude se predaju u zapečaćenoj koverti sa naznakom:

“JZU Dom zdravlja Cetinje”

“Ponuda za kupovinu pokretne stvari-montažni kontejner”

“Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”

Ponuda treba da sadrži:

-Podatke o ponuđaču (za fizička lica: ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, kopija lične karte ili pasoša);(za pravna lica: naziv i sjedište ponuđača,potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata za domaća, odnosno dokaz o registraciji nadležnog organa matične države stranog ponuđača za strana lica). Sva dokumentacija  mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 6 mjeseci.

-Ponuđeni iznos za kupovinu izražen u eurima.

Učesnici na javnom pozivu su dužni da uz ponudu dostave dokaz o uplati dopozita sa naznakom “učešće na javnom nadmetanju” u iznosu od 10% od procijenjene cijene za prodaju, na žiro račun JZU Dom zdravlja Cetinje broj 535-9550-44 kod Prve banke Crne Gore. Učesnici uz ponudu treba  da dostave  i  broj žiro računa i naziv banke za povraćaj depozita.

Ukoliko ponuđač odustane od ponude koja je proglašena najpovoljnijom depozit neće biti vraćen.

 

 

III Mjesto, način i rok za podnošenje ponuda:

 

Ponude se dostavljaju na adresi JZU Dom zdravlja Cetinje, ulica Vuka Mićunovića broj 5 , poštom ili neposredno na arhivi, svakog radnog dana, u terminu od 08:00h do 14:00h. Rok za podnošenje ponuda je 7 dana od dana objavljivanja javnog poziva, odnosno ponude se predaju zaključno sa 18.08.2023. godine do 12:00h.

IV Ostale informacije

 

Kriterijum za prodaju je najveći ponuđeni iznos , koji ne može biti manji od minimalne cijene iz javnog poziva. Ukoliko bude više ponuda sa istom ponuđenom cijenom, dalji kriterijum za odlučivanje je redosljed dostavljanja ponude, prednost imaju ponude koje su dostavljene ranije.

Ponude ispod procijenjene vrijednosti neće se uzimati u razmatranje.

Ugovor o kupoprodaji  zaključiće se sa najpovoljnijim ponuđačem.

Montažni kontejner se prodaje u viđenom stanju, a izabrani zakupac nema pravo na reklamaciju.

Razgledanje predmeta prodaje –montažnog kontejnera omogućeno je svih zainteresovanim subjektima, svakog  radnog dana dok traje javni poziv, u prisustvu ovlašćenog lica JZU Dom zdravlja Cetinje, u terminu od  10:00h do 13:00h.

Tenderska komisija rangira ponude za koje ocijeni da su ispravne i utvrđuje rang listu u roku od 5. dana od dana otvaranja ponuda.

Učesnici tendera imaju pravo prigovora na odluku tenderskoj komisiji  u roku od 5. dana od dana dobijanja  obavještenja o rezultatima tendera.

Odluka tenderske komisije po prigovoru je konačna.

U slučaju da izabrani ponuđač  ne potpiše Ugovor o kupoprodaji u definisanom roku gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita. U tom slučaju Ugovor se zaključuje sa drugorangiranim ponuđačem.

Ponuđačima koji nijesu uspjeli na javnom nadmetanju , iznos depozita biće vraćen u roku od 3 dana od dana konačnosti Odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o kupoprodaji sa izabranim ponuđačem se zaključuje u roku od 5 dana od dana dostavljanja konačne odluke o izboru napovoljnije ponude.  

Ponude koje budu dostavljene poslije navedenog roka, kao i one koje nijesu zapečaćene ili su nepotpune neće se razmatrati.

Javno otvaranje ponuda će se održati dana 18.08.2023. godine u 12:30h, u kancelariji Pravno kadrovskog sektora, na prvom spratu.

Informacije vezane za javni poziv  mogu se dobiti na kontakt broju 041/231-502.

 

Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretne stvari

FaLang translation system by Faboba