JZU Dom zdravlja Cetinje

Broj: 2555

Na osnovu člana 39. stav 1., a u vezi sa članom 40. stav 1. Zakona o državnoj imovini ("Sl.list CG" broj 21/09 i 40/11), člana 29. stav 2., 30. i 31. Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("SI.list CG" broj 44/10), Odluke o pokretanju postupka davanja u zakupnepokretnih stvari (poslovni prostor) putem prikupljanja ponuda na osnovu javnog poziva, broj 14568 od 11.04.2022. godine, Saglasnosti Ministarstva  zdravlja Crne Gore (Vlada CG), broj 4-427/23-1276/11 od 24.04.2023. godine (zavodni broj Doma zdravlja 1456 od 26.04.2023. godine),  i Odluke o objavljivanju javnog poziva za davanje u zakup prostora (stomatološke ordinacije i poslovni prostor) prikupljanjem ponuda-tender, broj 2468 od 06.07.2023. godine, Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup prostora, formirana Rješenjem, broj 2473 od 06.07.2023. godine, objavljuje

JAVNI POZIV

ZA DAVANJE U ZAKUP PROSTORA (stomatološke ordinacije i poslovni prostor) PRIKUPLJANJEM PONUDA-tender

 

I

Predmet zakupa

IZDAJE SE U ZAKUP, prostor (stomatološke ordinacije i poslovni prostor), upisan u LN broj 420 KO Cetinje I, Prijestonica Cetinje, na način kako slijedi:

  1. Stomatološka ordinacija bez opreme, popisno mjesto 204070, površine 25 m2, u viđenom stanju, sa pravom korišćenja zajedničkog hola sa čekaonicom, mokrim čvorovima,smještena u objektu Doma zdravlja Cetinje na drugom spratu, na adresi Vuka Mićunovića broj 5, Cetinje. Minimalna cijena zakupa 210,00 €. Period zakupa 1 godina dana od dana potpisivanja ugovora.
  2. Stomatološka ordinacija bez opreme, popisno mjesto 204065, površine 27m2, u viđenom stanju, sa pravom korišćenja zajedničkog hola sa čekaonicom, mokrim čvorovima,smještena u objektu Doma zdravlja Cetinje na drugom spratu, na adresi Vuka Mićunovića broj 5, Cetinje. Minimalna cijena zakupa 200,00 €. Period zakupa 1 godina dana od dana potpisivanja ugovora.
  1. Poslovni postor-kancelarija bez opreme, popisno mjesto 204037, površine 14m2, u viđenom stanju, sa pravom korišćenja zajedničkog hola sa čekaonicom, mokrim čvorovima,smještena u objektu Doma zdravlja Cetinje na drugom spratu, na adresi Vuka Mićunovića broj 5, Cetinje. Minimalna cijena zakupa 100,00 €. Period zakupa 5 godina od dana potpisivanja ugovora.

U cijenu zakupa ne ulazi održavanje higijene u prostoru koji se izdaje u zakup.

Sakupljanje, lagerisanje i odvoženje medicinskog otpada je obaveza zakupca prostora.

Zakupac je dužan snositi stvarne troškove struje, vode i  komunalija, održavanja prostora ,što ne ulazi u cijenu zakupa, a što će se precizirati posebno  Ugovorom o zakupu.

Zakupac se obavezuje da upotrebljava zakupljeni prostor shodno namjeni, sa pažnjom dobrog privrednika.

II

Pravo učešća

Pravo učešća na javnom pozivu imaju pravna i fizička lica koja ispunjavaju predviđene uslove i to:

- Stomatološke ordinacije registrovane za obavljanje stomatološke djelatnosti.

- Zubotehničke laboratorije registrovne za obavljanje stomatološke djelatnosti.

- Doktori stomatologije sa položenim državnim ispitom i licencom za rad.

- Zubni tehničari sa položenim stručnim ispitom.

-Druga pravna lica koja se bave trgovinom na malo medicinskim i ortopedskim pomagalima (odnosi se na postor pod tačkom 3).

III

 

Način,rok i mjesto za podnošenje ponuda

Ponuda treba da sadrži dokaz i dokumentaciju iz koje se može utvrditi da ponudjači ispunjavaju uslove propisane javnim pozivom, kao i oznaku prostora za koji podnose ponudu sa popisnim brojem.

Pravna lica uz ponudu dostavljaju: naziv , sjedište i potvrdu o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata CG.

Fizička lica uz ponudu dostavljaju: ime i prezime, tačnu adresu stanovanja, matični broj ,broj lične karte ili pasoša , dokumentaciju o završenoj odgovarajućoj spremi  i dokumentaciju o završenom stručnom ispitu.

Sva dokumentacija  mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 6 mjeseci.

Pravna i fizička lica, ukoliko su ranije koristila prostor iz ovog javnog poziva, u obavezi su da dostave dokaz o izmirenim obavezama po osnovu zaključenih ugovora o zakupu.

Ponude se dostavljaju na adresi JZU Dom zdravlja Cetinje, ulica Vuka Mićunovića broj 5 , poštom ili neposredno na arhivi, svakog radnog dana, u terminu od 08:00h do 14:00h, u zapečaćenoj koverti sa naznakom: “Ponuda za javni poziv za zakup“ „Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda“.

Rok za podnošenje ponuda je 7 dana od dana objavljivanja javnog poziva, odnosno ponude se predaju zaključno sa 25.07.2023. godine do 12:00h.

Učesnici na javnom pozivu su dužni da uz ponudu dostave dokaz o uplati dopozita sa naznakom “učešće na javnom nadmetanju” u iznosu od 70,00€, na žiro račun JZU Dom zdravlja Cetinje, broj 535-9550-44 kod Prve banke Crne Gore ili dostave garanciju banke bez prigovora naplativu na prvi poziv .

Učesnici uz ponudu treba  da dostave  i  broj žiro računa i naziv banke za povraćaj depozita.

Ukoliko ponuđač odustane od ponude koja je proglašena najpovoljnijom depozit neće biti vraćen.

 

IV

Ostale informacije

Kriterijum za davanje u zakup  je najveći ponuđeni iznos , koji ne može biti manji od minimalne cijene iz javnog poziva. Ukoliko bude više ponuda sa istom ponuđenom cijenom, dalji kriterijum za odlučivanje je redosljed dostavljanja ponude, prednost imaju ponude koje su dostavljene ranije.

Ponude ispod procijenjene vrijednosti neće se uzimati u razmatranje.

Ugovor o zakupu  će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačima.

Prostor se daje u zakup u viđenom stanju, a izabrani zakupac nema pravo na reklamaciju.

Razgledanje predmeta zakupa –prostora omogućeno  se svih zainteresovanim subjektima, svakog  radnog dana dok traje javni poziv, u prisustvu ovlašćenog lica JZU Dom zdravlja Cetinje, u terminu od  10:00h do 12:00h.

Tenderska komisija rangira ponude za koje ocijeni da su ispravne i utvrđuje rang listu u roku od 5. dana od dana otvaranja ponuda.

Učesnici tendera imaju pravo prigovora na odluku tenderskoj komisiji  u roku od 5. dana od dana dobijanja  obavještenja o rezultatima tendera.

Odluka tenderske komisije po prigovoru je konačna.

U slučaju da izabrani zakupac ne potpiše Ugovor o zakupu u definisanom roku gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita. U tom slučaju Ugovor se zaključuje sa drugorangiranim ponuđačem.

Ponuđačima koji nijesu uspjeli na javnom nadmetanju , iznos depozita biti će vraćen u roku od 3 dana od dana konačnosti Odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o zakupu sa izabranim ponuđačem se zaključuje u roku od 5 dana od dana dostavljanja konačne odluke o dodjeli zakupa.

Ponude koje budu dostavljene poslije navedenog roka, kao i one koje nijesu zapečaćene ili su nepotpune neće se razmatrati.

Javno otvaranje ponuda će se održati dana 25.07.2023. godine u 12:30h, u kancelariji Pravno kadrovskog sektora, na prvom spratu.

Informacije vezane za javni poziv  mogu se dobiti na kontakt broju 041/231-502.

 

Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup prostora

FaLang translation system by Faboba